انسان بيزار از انتظار

يک بار چند سال پيش با يک دوستی در صف اتوبوس ايستاده بوديم. او در انتهای مسير پياده می‌شد و من در ايستگاههای ميانی. صحبت می‌کرد که من ترجيح می‌دهم سوار اتوبوس سريع بشوم و اتوبوسهای عادی را بی‌خيال شوم. چون حتی اگر چندين دقيقه بيشتر صبر کنی تا اتوبوس سريع بيايد تجربه نشان داده است سريعتر از اتوبوس عادی می‌رسی. گذشت و يک اتوبوس عادی آمد و او همراه من سوار شد. گفتم: فلانی چی شد؟ تو که می‌گفتی منتظر يک سريع بشوی بهتر است؟ گفت: انسان از انتظار بيزار است.
راست می‌گفت مخصوصا وقتی همراه با نوعی سردرگمی باشد.
درست است که چند روز پيش گفتم آدم وقتی حرفی برای گفتن ندارد بايد ساکت باشد. اما اينقدر هم دستم خالی نيست که با سکوت شما را منتظر بگذارم. صبر کنيد آخرين امتحانم را هم بدهم ...
3.gif

/ 0 نظر / 4 بازدید