فراق يار نه آن می‌کند که بتوان گفت

ما خيلی تو فرهنگمان نيامده است که مثلا پنجشنبه به ياد باشيد. اما داريم که مثلا جمعه روز ظهور است و برنامه‌هايی برای آن دستور داده شده است. در واقع به ما دستور داده شده است که همواره به ياد باشيم. اما من خودم به شخصه پنجشنبه ها برايم حال و هوای ديگری دارد. احساس می‌کنم چون جمعه ويژگی خاصی دارد پنجشنبه و شب جمعه بايد بيشتر دعا کرد. نه اينکه تنها روز جمعه از اينکه آن اتفاق مهم نيفتاده است ناراحت بود و ندبه کرد.
بهر حال می‌خواهم هيچ آدابی و ترتيبی نجويم و همين رويه را دنبال کنم.

دلم را نذر کردم تا بيايد............... تنم را فرش کردم تا بيايد

/ 0 نظر / 5 بازدید