ما و معادلهای فارسی رشته کامپيوتر

اينکه می‌بينيد من خيلی معادلهای فارسی به کار می‌برم دليلش اين است که زبان تخصصی گذرانده‌ام و يک دوره مجبور بودم اين معادلها را بکار ببرم و بعد هم در دهانم ماند. اولش چندش‌آور است که بخواهی مثلا به جای "thread" بگويی «ريسمان» اما بعد ديگر عادی می‌شود. چون ما بيش از اينکه به ترکيب و ساختار لغات دقت کنيم به مفهوم آن نظر می‌کنيم. چون هر دو کلمه يک اسم و نشانه هستند مهم بار مفهومی است که به ذهن منتقل می‌کنند. چون ما خيلی لفظ انگليسی آنها را مي‌شنويم سريعتر از معادل فارسی تطبيق بين مفهوم و اسم را انجام می‌دهيم. اما اگر مثلا اساتيد ما از روز اول به جای اينکه به ما لغت Procedure را ياد بدهند می‌گفتند «رويه» ما هم امروز می‌گفتيم «رويه» و هيچ حس بدی هم به ما دست نمی‌داد. بايد از اين عربها ياد بگيريم که هر چيزی را هر طور شده ولو با اندکی تغيير عربی می‌کنند.
الان فرهنگستان معادل «دورنگار» را برای "Fax" پیشنهاد کرده است اما جرات نمی‌کند برای "Telephone" معادل «دورگو» را پیشنهاد کند چون در یک برنامه تلویزیونی مسخره شده است در حالیکه در نگاه اول هر دو به یک اندازه غریب‌اند.
البته خود من هم اين طور نيست که خيلی پايبند به رعايت اين معادلها باشم اما خوب وقتی وبلاگ می‌نويسم و Shift+Alt برای تغيير زبان کار نمی‌کند معادل فارسی را ترجيح می‌دهم.

/ 1 نظر / 3 بازدید