نوشتن يا ننوشتن

چرا فکر می‌کنيد آدم هر روز بايد بنويسد. خيلی‌ها به اين مساله معتقدند که بايد هر روز مطلب تازه‌ای نوشت تا خواننده داشت. شايد گاهی مواقع هم مجبور شوی در حالی که حرفی برای گفتن نداری بنويسی. آنوقت است که بايد آب ببندی به مطلب و حرف مربوط و نامربوط قاطی هم. آدم وقتی حرفی برای گفتن ندارد مجبور نيست دهانش را باز کند و نشخوار کند. آدم وقتی زياد حرف بزند درصد اشتباهش هم زياد می‌شود.
من معتقدم تا از درون سخنی نخواهد به بيرون بجهد نبايد آنرا به زبان آورد و هيچگاه به خودم فشار نخواهم آورد که بنويسم وقتی چيزی برای گفتن ندارم. به هر حال شرمنده اگر گهگاهی به اینجا مراجعه می‌کنید و چیزی برای خواندن نمی‌یابیید. اینقدر چیزهای بهتر است که بخواهید وقتتان را اینجا تلف نکنید.

موفق.3.gif

/ 0 نظر / 3 بازدید