گل بي‌رخ يار خوش نباشد.

ديروز وقتی به کوه رفته بوديم يک جايی رسيديم که واقعا با صفا بود. به دوستان گفتم اينجا بنشينيم و کمی لذت ببريم. يکی از بچه‌ها شعر قشنگی گفت از حافظ با مطلع بالا حيفم آمد اينجا ننويسم.

طرف چمن و طواف بستان.............بی لاله عذار خوش نباشد

:: اين هم شعر ديگری که هنوز شاعرش را پيدا نکرده‌ام و بی‌مناسبت هم نيست.

همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا...........تو قدم به چشم من نه بنشين کنار جويی

/ 0 نظر / 3 بازدید