چه بسا سکوت رساتر از کلام باشد!

ربما ابلغ السکوت من الکلام. (از بزرگی است)

/ 2 نظر / 5 بازدید
محسن

ببخشيد...اون سکوت است نه سموت!

محسن

وقتی سموت بليغ است که از سکوت شما برداشتی شود .اينجا اينترنت است سيد جون! اينجا سکوت يعنی عدم! و من العدم لا بلاغ!!!